Sistema de Graduação

SISTEMA TRADICIONAL (ANTIGO)SISTEMA (NOVO)
Graduação Mirim (até 6 anos)

Faixa Branca 13º Kyu

 

Faixa Branca 13º Kyu

 

Faixa Azul Claro 12º Kyu

 

Faixa Cinza 12º Kyu

 

Faixa Azul Claro I 11º Kyu

     

Faixa Cinza I 11º Kyu

     

Faixa Azul Claro II 10º Kyu

         

Faixa Cinza II 10º Kyu

         
Graduação Jovens e adultos (acima de 6 anos)

Faixa Branca 10º Kyu

 

Faixa Branca 10º Kyu

 

Faixa Amarela 9º Kyu

 

Faixa Amarela 9º Kyu

 

Faixa Amarela I 8º Kyu

     

Faixa Laranja 8º Kyu

 

Faixa Amarela II 7º Kyu

         

Faixa Azul Claro 7º Kyu

 

Faixa Verde 6º Kyu

 

Faixa Verde 6º Kyu

 

Faixa Verde I 5º Kyu

     

Faixa Azul 5º Kyu

 

Faixa Verde II 4º Kyu

         

Faixa Roxa 4º Kyu

 

Faixa Marrom 3º Kyu

 

Faixa Marrom 3º Kyu

 

Faixa Marrom I 2º Kyu

     

Faixa Marrom I 2º Kyu

     

Faixa Marrom II 1º Kyu

         

Faixa Marrom II 1º Kyu

         
Cor da faixaGrauKataBunkaiKihon TachiKihon IdohYakusoku KumiteTori-teShiai KumiteJiu KumiteCarência

Faixa Preta 1º Dan

 
Shodan
1º Dan
Sanchin ou Tensho
Uke-No Kata
Seipai
3 à escolha da bancaSimSimTsuki
Uchi
Ate
Gyaku
Geri
Nage
1, 2, 3, 4 e 5SimSim2 anos

Faixa Preta 2º Dan

 
Nidan
2º Dan
Sanchin ou Tensho
Uke-No Kata
Seisan
3 à escolha da bancaSimSim1, 2, 3, 4, 5 e 6SimSim3 anos

Faixa Preta 3º Dan

 
Sandan
3º Dan
Sanchin ou Tensho
Uke-No Kata
Shisochin
3 à escolha da bancaSimSim1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7SimSim4 anos

Faixa Preta 4º Dan

 
Yondan
4º Dan
Sanchin ou Tensho
Uke-No Kata
Kururunfa
3 à escolha da bancaSimSim1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7SimSim4 anos

Faixa Preta 5º Dan

 
Godan
5º Dan
Sanchin ou Tensho
Uke-No Kata
Suparinpei
3 à escolha da bancaSimSim1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7SimSim5 anos